Pronájem, zemědělský pacht a výpůjčka nemovitých věcí


Klíčové informace

 • Nemovitosti ve vlastnictví města Břeclav jsou vedeny na listu vlastnickém č. 10001, případně na jiných číslech listů vlastnických, pro obec Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav.
 • Pronájem, zemědělský pacht a výpůjčku nemovitých věcí schvaluje rada města a jsou realizovány dle Směrnice Rady města Břeclavi č. 2/2016, ze dne 20. 4. 2016, o pravidlech nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Smlouvy jsou uzavírány písemně.

 

 

Pronájem

 • Město Břeclav pronajímá pozemky, které nejsou určené k zemědělskému využití. Jedná se např. o pozemky pod stavbami, pod prodejními stánky, pozemky užívané jako parkoviště.

 • Nájemné u vybraných pozemků je stanoveno v Příloze č. 1 Pravidel o nájmu, výpůjčce a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, následovně:

 • Pozemky pod rodinnými a bytovými domy – 50 Kč/m2/rok.
 • Dvorní trakty – 50 Kč/m2/rok.
 • Pozemky pod prodejními stánky – 1200 Kč/m2/rok.
 • Pozemky pod fotovoltaickými elektrárnami – 25 Kč/m2/rok.
 • Pozemky užívané jako parkoviště – 50 Kč/m2/rok.
 • Pozemky pod ostatními stavbami, včetně přináležejících manipulačních ploch – 20 Kč/m2/rok.
 • Letiště – 0,15 Kč/m2/rok.

 

Zemědělský pacht

• Zemědělský pacht se zřizuje u pozemků, které mají být přenechány pachtýři k zemědělskému využití. Jedná se o pozemky druhu orná půda, zahrada, vinice, lesy. Pachtýř může v souladu se smlouvou o zemědělském pachtu užívat pozemek a požívat plody a výnosy z něho plynoucí.

 

• Pachtovné u vybraných pozemků je stanovena v Příloze č. 1 Pravidel o nájmu, výpůjčce a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, následovně:

 • Pozemky užívané jako zahrádky u rodinných a bytových domů - 3 Kč/m2/rok.
 • Pozemky užívané jako zahrádky v zahrádkářských osadách v intravilánu – 3 Kč/m2/rok.
 • Pozemky užívané jako zahrádky v zahrádkářských osadách v extravilánu - 1 Kč/m2/rok.
 • Pozemky užívané jako zahrádky v lokalitě u hřbitova Břeclav-město (pozemky p. č. 4144/1, p. č. 4144/2, p. č. 4144/3, p. č. 4144/4, p. č. 4144/5, p. č. 4145, p. č. 4155/1, p. č. st. 6266, vše v k. ú. Břeclav) a u hřbitova ve Staré Břeclavi - 1,50 Kč/m2/rok.
 • Orná půda – 0,15 Kč/m2/rok.
 • Vinice – 0,41 Kč/m2/rok.

 

Výpůjčka

 • Výpůjčka pozemku může být sjednána za účelem údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích a předzahrádkách - neoplocených pozemcích.
 • Výpůjčka se zřizuje bezúplatně.

 

Žádost

 Žádost o pronájem, zemědělský pacht nebo výpůjčku musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). Žádost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
 • Označení požadované nemovité věci – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.
 • V případě žádosti o část pozemku, zákres požadované části pozemku do katastrální mapy a požadovaná výměra.
 • Účel za jakým má být nemovitá věc užívána.

 

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 386
lenka.starnovska@breclav_eu
519 311 296
alena.rosincova@breclav_eu
519 311 227
lenka.trckova@breclav_eu