Stavební povolení - veřejnoprávní smlouva


Klíčové informace

  • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.


K žádosti žadatel předloží 

Návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje:
a) označení smluvních stran
b) základní údaje o požadovaném záměru (rozsah, účel, způsob a doba trvání)
c) označení pozemků, na kterých se stavba povoluje
d) podmínky pro provádění stavby, popř. pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů
e) osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno

K návrhu účastník dále připojí:

a) souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
b) souhlasná stanoviska dotčených orgánů
c) územní rozhodnutí nebo územní souhlas, příp. vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování
d) v případě zastoupení, plnou moc
e) doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě
f) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů a to minimálně ve dvou vyhotoveních
g) plán kontrolních prohlídek stavby z hlediska jejich budoucího využití

Formuláře

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 5 000 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 338
603 896 797
darina.stollova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení