Umístění stavby na lesním pozemku nebo do vzdálenosti 50 m od jeho okraje


Klíčové informace

  • K záměru umístění stavby (nebo obdobného záměru) na lesním pozemku je nutné požádat o závazné stanovisko.
  • Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, jež má zájem na realizaci stavby, a to na předepsaném formuláři.

Na základě žádosti podané na Městském úřadě Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody, bude k záměru umístění stavby (nebo obdobného záměru) na lesním pozemku vydáno závazné stanovisko. Obsah tohoto stanoviska, včetně uložení příp. podmínek, je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Po vydání územního rozhodnutí příslušným úřadem je zpravidla nutné zažádat Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody,  o povolení odnětí nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V lesním zákoně je taxativně stanoveno, která zařízení lze umístit na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez odnětí.

Obdobně se postupuje i u dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa s tím, že se již o odnětí nebo omezení z PUPFL nežádá.

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 242
731 428 297
igor.pavlov@breclav_eu