Úprava stavu zvěře v honitbě


Klíčové informace

  • Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti rozhodnutím povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře.
  • Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.

Žádost musí obsahovat

  • O kterou honitbu se jedná.
  • U kterých druhů zvěře žádá o povolení úpravy (snížení) stavu.
  • Kolik kusů.
  • Důvod žádosti.
  • Případně vyjádření držitele honitby. 

Doporučujeme osobní projednání žádosti!

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 241
731 428 220
lubor.micek@breclav_eu