Upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů


Klíčové informace

  • Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není nutné třídění nebo oddělené shromažďování odpadů, může od něj původce odpadů upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy (podle místa provozovny)
  • O souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů mohou požádat firmy a podnikatelé, jejichž provozovna se nachází na území ORP Břeclav a kteří nakládají s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok.
  • V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, která obdrží plnou moc pro zastupování v této věci.

Formulář 

Pro více informací se můžete obrátit na