Vybudování studny


Klíčové informace

 • Fyzická osoba musí požádat o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.
 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která bude studnu využívat pro podnikatelskou činnost, musí požádat  o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu a o stavební povolení k vodním dílům.
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s projektovou dokumentací, vyjádřením hydrogeologa, dokladem příslušného stavebního úřadu (územní rozhodnutí nebo územní souhlas a vyjádření dle § 15 stavebního zákona).

 

Jak postupovat?

 1. Nechat si u projektanta oprávněného k projektování vodních děl vypracovat projektovou dokumentaci (to platí i v případě, pokud byl v předstihu proveden průzkumný vrt).
 2. Opatřit si k záměru čerpání podzemní vody vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
 3. Požádat obecný stavební úřad o vydání územního souhlasu (pouze v zastavěném nebo zastavitelném území) nebo vydání územního rozhodnutí.
 4. Požádat obecný stavební úřad, který už vydal předmětné územní rozhodnutí nebo územní souhlas o ověření dodržení jeho podmínek, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
 5. Po obdržení územního rozhodnutí nebo souhlasu nutno podat žádost na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o povolení studny a povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody.
 6. Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru“, spolu se zde uvedenými přílohami.
 7. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která bude studnu využívat pro podnikatelskou činnost, musí žádost podat na vyplněných tiskopisech „Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu“ a „Žádost o stavební povolení k vodním dílům“, spolu se zde uvedenými přílohami.
 8. K žádosti je nutné doložit stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno
 9. Pokud se bude jednat o kopanou studnu hloubky 3 m a více, nebo vrtanou studnu hloubky 30 m a více, jedná se o báňské dílo a k žádosti nutno doložit závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno.

 

Formuláře

Správní poplatky

Povolení studny          300 Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu