Vyjádření a souhlas vodoprávního úřadu


Klíčové informace

  • O vyjádření a souhlas musí požádat každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení,  a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod. 
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu, spolu se zde uvedenými přílohami – projektovou dokumentací, situací širších vztahů, kopií katastrální mapy a stanoviskem správce povodí k předpokládanému záměru (Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno).
  • Jde-li o záměr, týkající se vodního toku, je nutno doložit i stanovisko správce tohoto vodního toku.
  • Jde-li o vrty pro využívání energetického potenciálu, je nutno doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.

 

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona. Jsou to např. :

  • Stavby na pozemcích,  na nichž se nacházejí vodní toky, nebo s těmito pozemky sousedí a může-li dojít k ovlivnění vodních poměrů.
  • Stavby v záplavovém území.
  • Stavby ve vzdálenosti do 15 m od ochranné hráze vodního toku.
  • Stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů.
  • K vrtům pro využívání energetického potenciálu, z nichž nebude čerpána podzemní voda apod.
  • Ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek, skladům a nádržím.

 

Nejdůležitější kontakty na správce vodních toků:

1.  Povodí Moravy, s. p., Brno

provozy Břeclav, Dolní Věstonice

 (správce většiny vodních toků)

 

2.  Lesy České republiky, s. p.

 Správa toků – oblast povodí Dyje

 Jezuitská 13

 602 00 Brno

 

Formuláře

Žádost o vyjádření 

Žádost o udělení souhlasu

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu