Závazné stanovisko orgánu památkové péče


Klíčové informace

  • V případě podání žádosti jinou osobou než vlastníkem, je nutno doložit plnou moc, opravňující k zastupování. 
  • O stanovisko žádá vlastník kulturní památky k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí.
  • Žádá vlastník nemovitosti, která se nachází na památkově chráněném území, a to k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů,  změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti. 
  • Žadatel předkládá žádost spolu s projektovou dokumentací

 

Kulturní památky a památkově chráněná území

Seznam nemovitých kulturních památek je přístupný na stránkách Národního památkového ústavu - http://pamatkovykatalog.cz/

Seznam movitých kulturních památek je veřejnosti nepřístupný.

Soupis pozdě zapsaných památek.pdf

Území s památkovou ochranou

Archeologické naleziště Pohansko 

Památková zóna Lednicko-valtický areál 

Městská památková zóna Valtice a její ochranné pásmo

 Ochranné pásmo kulturní památky zámku a parku Břeclav

Zakon-o-statni-pamatkove-peci-s-judikaturou--platny-od-cer….pdf

vyhlaska_k_zakonu_pamatkove_pece.pdf

Brozura-vlastnika-kulturni-pamatky-MT-OK_1.doc

Žádost se podává na Městském úřadě Břeclav. Poté je zaslána spolu s náležitostmi k vypracování odborného vyjádření Národnímu památkovému ústavu v Brně (lhůta pro zpracování vyjádření je ze zákona 20 dní). Po obdržení odborného vyjádření je vydáno zdejším úřadem závazné stanovisko. Před podáním žádosti o stanovisko a v průběhu zpracování projektové dokumentace lze projednat tuto s Národním památkovým ústavem. Žadatel se tak vyhne případným komplikacím v řízení.

 Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 420
731 680 186
barbora.kopecka@breclav_eu
519 311 401
731 680 187
viera.hanakova@breclav_eu