Zrušení, případně uplatnění předkupního práva


Klíčové informace

  • Město Břeclav v předešlých letech při odprodeji pozemků, uzavíralo kupní smlouvy, jejichž součástí bylo ujednání o předkupním právu pro město, obvykle zřízené na dobu 10 let. V současné době město při prodeji nemovitých věcí předkupní práva nezřizuje, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
  • Vázne-li u pozemku předkupní právo ve prospěch města Břeclavi, u něhož neuplynula lhůta, na kterou bylo zřízeno, a vlastník hodlá pozemek odprodat třetí osobě, musí ho nejdříve nabídnout městu, případně může požádat o zrušení předkupního práva.
  • Vázne-li u pozemku předkupní právo ve prospěch města Břeclavi, u něhož lhůta, na kterou bylo zřízeno, již uplynula, požádá vlastník pozemku město Břeclav o výmaz toto předkupního práva z katastru nemovitostí. 

 

Žádost o zrušení předkupního práva

 Žádost o zrušení předkupního práva musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
  • Označené nemovité věci, u které bylo předkupní právo zřízeno – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.
  • Uvedení smlouvy na základě níž bylo předkupní právo zřízeno (číslo smlouvy, datum uzavření).

Předkupní právo se z katastru nemovitostí vymaže na základě vkladového řízení podle ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, s tím, že město Břeclav vydá potvrzení o zániku předmětného předkupního práva.

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 227
klara.pyskata@breclav_eu
519 311 296
alena.rosincova@breclav_eu