Ztráta nebo odcizení občanského průkazu


Klíčové informace

 • Občan je povinen chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
 • Je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly výše uvedené skutečnosti; v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii.
 • V zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.
 • Občan je povinen po ohlášení této události požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu

 • Osobně ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na příslušném úřadu (obecní úřad s rozšířenou působností, matriční úřad nebo ministerstvio vnitra, kde si současně zažádá o vydání OP ve zkrácené lhůtě, odcizení může ohlásit na Policii ČR).
 • Provést písemné ohlášení ztráty nebo odcizení (pokud nebylo učiněno u jiného orgánu, např. na policii nebo u jiného příslušného úřadu).
 • Občanovi je vydáno Potvrzení o občanském průkazu, které platí 2 měsíce, není veřejnou listinou a nenahrazuje občanský průkaz (není tzv. náhradním dokladem totožnosti).
 • Občan požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem ve lhůtě do 30 dnů nebo ve zkrácené lhůtě a to do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
 • Občanské průkazy vydané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na ministerstvu vnitra!
 • Při podání žádosti je občan povinen prokázat svoji totožnost (např. rodným listem, cestovním dokladem, řidičským průkazem).

Upozornění: Pokud je občanem ohlášena ztráta nebo odcizení OP, je den ohlášení této události dnem skončení jeho platnosti a zpětně nalezený OP je ze zákona o občanských průkazech již neplatný a nemůže být vrácen. Občan si musí požádat o vydání nového OP.

 

Jaká sankce hrozí v případě nesplnění povinností

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a také tím, že neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
 • Fyzická osoba se dopustí přestupku také tím, že prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Správní poplatky

Za vydání nového občanského průkazu po ztrátě nebo odcizení je správní poplatek 100,- Kč.

Lhůty

Nový občanský průkaz může být vydán do 30 dnů, do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hodin.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik