V Kančí oboře se bude stavět

Upozorňujeme především cyklisty jezdící lesem mezi Břeclaví a Charvátskou Novou Vsí, že v závěru září budou zahájeny v Kančí oboře stavební práce, které přinesou zvýšený pohyb stavební techniky. Dojde také k navážení materiálu na zpevnění cest. Je proto potřeba jezdit s maximální obezřetností, aby nedošlo k nepříjemným kolizím.

Plánované práce představují další nezbytný krok k tolik potřebnému obchvatu města. V rámci uložených kompenzačních opatření budou v Kančí oboře pod Charvátskou Novou Vsí vybudována tři nová stavítka na lesních kanálech. Tento týden investor (Ředitelství silnic a dálnic ČR) podepsal realizační smlouvy s dodavatelem prací a v příštím týdnu dojde k předání staveniště. Ukončení stavebních prací ŘSD předpokládá do konce února 2020. V rámci zpřístupnění staveniště po lesních průsecích dojde i k dočasnému zpevnění přístupových tras, které jsou napojeny na lesní cestu Lipinská (CHNV od plynové stanice – úpravna vody Kančí obora).
V souvislosti s výstavbou obchvatu bylo uloženo celkem 25 kompenzačních opatření, které mají nahradit škody způsobené výstavbou na přírodě. Jedná se například o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy. Stavítka v Kančí oboře jsou jedním ze tří posledních opatření, které je potřeba realizovat.

20. 9. 2019