Vstup do lesa na Soutoku je dočasně omezen

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů vydal opatření obecné povahy, kterým dočasně omezuje vstup do lesa v oblasti Soutoku. Důvodem je bezprostřední ohrožení zdraví a bezpečnosti osob v souvislosti s poškozením lesa vichřice a přívalovým deštěm s krupobitím dne 4. června 2022, které způsobily zejména v jižní části obory Soutok rozsáhlá poškození lesních porostů.

Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje na pozemky vymezené následovně:
Celé území obory Soutok jižně od cesty Křenová, Tmavá s výjimkou cesty Signálka, tj. cesta na soutok řek Moravy a Dyje podél obomího plotu v souběhu s řekou Dyjí. Jakákoliv odbočení do obory ze Signálky v úseku mezi Tmavou a Soutokem jsou zakázána.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce města Břeclav a města Lanžhot a má platnost od 15. června do 15. července.

Opatření obecné povahy se nevztahuje na:

• vlastníky a nájemce pozemků, dále na správce státního majetku a pozemků v předmětném území, tyto subjekty mohou do vymezeného území obory Soutok vstupovat pouze za účelem provádění hospodářské činnosti,
• osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu lesů a myslivosti na předmětných pozemcích,
• nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy (např. Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, apod.)

Plné znění opatření obecné povahy najdete zde:

Opatření obecné povahy Soutok 2022