Zákaz vstupu do obory Soutok

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů, na základě žádosti Lesů České republiky dočasně zakázal vstup do lesa v oboře Soutok s výjimkou trasy cyklostezky mezi Břeclaví a Lanžhotem přes lokalitu Pohansko a Kazůbek.

Důvodem k omezení vstupu do lesa je zaplavení značné části lesních porostů. Zvěř pohybující se na omezeném nezaplaveném prostoru je v důsledku pohybu veřejnosti dále koncentrována do míst, kde vznikají nadměrné škody na lesních porostech. Veřejnost může být ohrožena na zdraví a životech pohybem v zaplavených částech lesních porostů. Hrozí mimo jiné i nebezpečí pádu podmáčených stromů.

Omezení se nevztahuje na osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy, vlastníka lesa a osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka, činnost složek Integrovaného záchranného systému a činnost zaměstnanců státní správy.