Zápisy do mateřských škol v Břeclavi pro školní rok 2019/2020

Na začátku května se uskuteční zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020.

02.05. a 03.05.2019

Mateřská škola Na Valtické  

03.05.2019

Mateřská škola Hřbitovní  

Mateřská škola Osvobození

06.05.2019                                      

Mateřská škola Břetislavova – budova Břetislavova

06.05. a 07.05.2019

Mateřská škola U Splavu

Mateřská škola Kupkova  

07.05.2019

Mateřská škola Břetislavova – budova Slovácká

Mateřská škola Okružní

Mateřská škola Kpt. Nálepky

Od přihlášky k docházce

  1. Termín zápisu určí ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (městem Břeclav).
  2. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si rodiče (zákonní zástupci) předem vyzvednou v mateřské škole nebo stáhnou z webových stránek zvolené mateřské školy. Vyplněnou přihlášku odevzdají v MŠ nejpozději v den zápisu.
  3. Každé přihlášce (dítěti) je přiděleno registrační číslo, které je oznámeno zákonným zástupcům.
  4. Město Břeclav (zřizovatel MŠ) předá ředitelkám škol jmenný seznam dětí s trvalým bydlištěm v Břeclavi, pro které je v následujícím roce předškolní vzdělávání povinné. Uvedené děti jsou přijímány přednostně. V případě, že zákonní zástupci dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, záležitost se dále řeší a místo v MŠ je rezervováno až do vyřešení situace.
  5. Po uzavření přihlášek ředitelka školy stanoví pořadí dětí dle kritérií.
  6. Seznam přijatých dětí (dle registračních čísel) je vyvěšen v mateřské škole, popř. na webových stránkách školy týden po zápisu.
  7. Následuje setkání všech ředitelek mateřských škol, kde jsou předány informace o dětech, které se dostaly na více mateřských škol. Tato situace nastává v případech, že rodiče podávají více přihlášek na různé mateřské školy. Po telefonickém upozornění, si zákonní zástupci zvolí preferovanou školu a vzdají se písemně místa na ostatních MŠ. Uvolněná místa jsou následně nabídnuta dalším dětem v pořadí. Tento proces je ukončen do měsíce po zápisu.
  8. Nepřijatým dětem vydává ředitelka ve správním řízení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které je zasíláno poštou, popř. je zákonným zástupcům předáno osobně přímo v mateřské škole.
  9. Zápisy do mateřských škol jsou většinou uzavřeny do konce června.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘECLAVIškolní rok 2019/2020 

1.  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

2.  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34, odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

3. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře.  Výjimka platí pro děti, které  plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

4. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí. 

5. Přednostně bude přijato dítě, které k 31.08.2019 dovrší 5 let věku, bydlištěm v Břeclavi.

 

 

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31.08.2019 dovrší 4 roky

2

Dítě, které k 31.08.2019 dovrší 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2019-2020, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený  do 31.12.2016.

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu.

1

Dále informujeme o prázdninovém provozu mateřských škol:

Prázdninový provoz břeclavských mateřských škol 2019

červenec 01.07. – 31.07.2019

srpen 01.08. – 23.08.2019

Město

MŠ Břetislavova (budova Slovácká)

Město

MŠ Kupkova (budova Sovadinova)

MŠ Hřbitovní

MŠ U Splavu

Poštorná

MŠ Osvobození

Poštorná

MŠ Okružní

Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky

Uzavření všech mateřských škol do 26.08.2019 do 31.08.2019 (přípravný týden). Zahájení provozu mateřských škol 02.09.2019.

 174. 3. 2019