Zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací

Klíčové informace

 • Ke zvláštnímu užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací je potřeba povolení silničního správního úřadu (t.j. Městský úřad Břeclav, odbor správních činností).

Za zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací se považuje

 • Užívání pro pořádání akcí a uzavírka silnice
 • Provádění stavebních prací
 • Umístění inženýrských sítí
 • Umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu
 • Užívání silnice II. a III. třídy samojízdným pracovním strojem
 • Užívání za účelem vyhrazeného parkování osob ZTP, ZTP-P

K žádosti je třeba doložit

 • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, jiný obdobný doklad)
 • Popis situace ve vhodném měřítku s vyznačením místa akce nebo trasy, popř. i podrobnou situaci (k žádosti o pořádání akce a uzavírky, provádění stavebních prací)
 • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
 • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
 • Doklad o zaplacení správního poplatku
 • Kopii dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (jen při užívání silnice samojízdným pracovním strojem)
 • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku (jen u žádosti o užití pro vyhrazené parkování osob ZTP, ZTP-P)
 •  Kopii průkazu ZTP, ZTP-P (jen u žádosti o užití pro vyhrazené parkování osob ZTP, ZTP-P)

Správní poplatky

 • Umístění inženýrských sítí   1.000 Kč
 • Užívání silnice samojízdným pracovním strojem 1 000 Kč 
 • Pořádání akcí a uzavírka silnice, provádění stavebních prací, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu
  • doba trvání akce do 10 dnů                                        100 Kč
  • doba trvání akce do 6 měsíců                                    500 Kč
  • doba trvání akce nad 6 měsíců                                 1.000 Kč

Formuláře

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro pořádání akce a uzavírku silnice.docx

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy k provádění stavebních prací.docx

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a MK k umístění inženýrských sítí.docx

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - skládání a nakládání materiálu.docx

Žádost o vydání povolení k zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy samojízdným pracovním strojem.docx

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání za účelem vyhrazeného parkování ....docx