2014 Zveřejnění informace o TI dle §166 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

V ORP Břeclav je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

jev 71 - výrobna elektřiny včetně ochranného pásma

jev 72 - elektrická stanice včetně ochranného pásm

jev 77 - ropovod včetně ochranného pásma

jev 78 - produktovod včetně ochranného pásma

jev 79 - technologický objekt zásobování teplem

jev 80 - teplovod včetně ochranného pásma

jev 81 - elektronické komunikační zařízení

jev 84 - objekty nebo zařízení zařazené do skupiny

jev 85 - skládka včetně ochranného pásma