Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok

Rezervace o rozloze 13,46 ha zabírá část lužního lesa poblíž soutoku řek Moravy a Dyje. Je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru s převahou porostů tvrdého luhu s charakteristickým výskytem dubu letního, jasanu úzkolistého a dalších dřevin.

V podrostu je zastoupena rozmanitá květena – válečka lesní, metlice trsnatá, ostřice letní nebo vzácně ostřice hubená, z jarních bylin sasanka pryskyřníkovitá, sněženka předjarní a místy rozrazil horský. Rezervace je rovněž bohatá na dřevokazné houby, které rozkládají odumírající biomasu, a tím přispívají k udržení přírodní rovnováhy zdejšího prostředí.
Lužní les je i hostitelem mnoha živočišných druhů, jejichž výskyt byl jinde již téměř nebo zcela znemožněn. Typickými představiteli takovýchto organizmů jsou druhy vázané na dutiny vykotlaných stromů – holub doupňák, šoupálek krátkoprstý a další. Dutiny obývá i několik druhů netopýrů. Nápadným a poměrně hojným hmyzím obyvatelem je tesařík obrovský, potkat můžete i krajníka pižmového a velké kolonie mravenců druhu Liometopum microcephalum. V tůňce na louce se hojně rozmnožuje skokan ostronosý, v době páření nápadný svým neobvyklým modrým zbarvením. 
Rezervace není přístupná veřejnosti!

Zdroj: brožura Lužní lesy okolo Břeclavi a kniha Lužní les v Dyjsko-moravské nivě (připravili Michal Hrib a Emil Kordiovský, vydalo nakladatelství Moraviapress v roce 2004, str. 469)