Lužní lesy


 

   

       Lužní les lemující řečiště Dyje a Moravy představuje svou rozlohou přes 3500 ha nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní jsou v evropském měřítku ojedinělou oblastí a jako takové byly v roce 1993 pod názvem Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence.

          Toto území mimořádné přírodní a kulturní hodnoty se nachází také v Biosférické rezervaci Dolní Morava (UNESCO), jeho severní část leží v Lednicko-valtickém areálu, zapsaném na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, jsou zde vyhlášeny dvě národní přírodní rezervace (Cahnov a Ranšpurk) a leží zde i dvě součásti soustavy Natura 2000: ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko a evropsky významná lokalita Soutok – Podluží.
          K Břeclavi, uložené v dyjské nivě, přiléhá ze severozápadu Kančí obora, lužní les s převahou porostů tzv. tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým. Z jižní strany se města téměř dotýká nejrozsáhlejší celek lužních lesů, táhnoucí se až k soutoku řek Dyje a Moravy, a od západu sem zasahuje jihovýchodní okraj národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Znáte nějaké jiné město, kde vstupují lesy ze všech stran téměř až do centra? 

          Vnímavý návštěvník, který jako vítaný, ale i pokorný host vstoupí na stezičku vinoucí se lesním příšeřím i prosluněnými lužními loukami, bude odměněn nevšedními setkáními s mnoha vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů v prostředí, které mu umožní stát se na chvíli skutečnou součástí přírody.

Zdroj: brožura Lužní lesy okolo Břeclavi