Břeclav kompostuje!

Cílem předkládaného projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilních a oděvních odpadů. Projekt přispěje ke zlepšení nakládání s bioodpadem a textilním odpadem. Zároveň dojde také k jeho následnému stoprocentnímu využití. Vzniklý kompost budou moci občané využívat na svých pozemcích k hnojení a zlepšování vlastností půdy. Separovaný textil a oděvy budou odvezeny k dalšímu využití. Předmětem projektu je pořízení 300 ks domácích kompostérů o min. objemu 500 l, 600 ks domácích kompostérů o min. objemu 1 000 l, 600 ks domácích kompostérů o min. objemu 2 000 l pro občany města, dále 3 ks kontejnerů na textil o objemu 1,8 m3.

Celkové způsobilé výdaje: 7 431 820 Kč

Dotace EU: 6 317 047 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 114 773 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 9. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 8. 2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Břeclav

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013253

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.