Právo shromažďovací

Klíčové informace

 • Občané mají právo se pokojně shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
 • Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace.
 • Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti, tzn. pokud se koná shromáždění na území města Břeclavi, oznámí toto svolavatel alespoň 5 dnů před konáním shromáždění na Městský úřad Břeclav, odbor ekonomický, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav. K oznámení doručenému dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění se nepřihlíží.
 • Svolavatelem shromáždění musí být občan starší 18 let, nebo pověřený zástupce zmocněný jednat jménem právnické osoby se sídlem na území ČR.
 • Oznámení se podává písemně, a to buď na příslušném formuláři nebo individuálním oznámením. V případě konání průvodu je požadována mapa trasy. Pokud bude shromáždění pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
 • Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství pro umístění např. stolku, ozvučení, tribuny atd., je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav. Žádost musí být podána osobně, poštou nebo do datové schránky a musí být podepsána.
 • Při předložení oznámení o konání shromáždění Městský úřad Břeclav upozorní na případné vady oznámení (neúplné nebo nepřesné údaje) s tím, že pokud je svolavatel neodstraní, nepůjde o platné oznámení.
 • Pokud Městský úřad Břeclav do tří pracovních dnů od oznámení konání shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo jeho ukončení na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat. Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení podat žalobu u soudu. Žaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů.
 • Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo nezajistí řádný průběh shromáždění, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši do 5 000 Kč.

Co by měli svolavatelé vědět

 Městský úřad může:

 • S ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
 • Svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 • Shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva
 • Shromáždění zakázat, pokud se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
  Shromáždění zakázat, pokud se má konat na stejném místě ve stejnou dobu podle dříve doručeného oznámení jiné shromáždění.
 • Shromáždění zakázat jestliže oznámený účel shromáždění směřuje k výzvě:

       - popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické 
       - popírat jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcovat nenávist a nesnášenlivosti, 
       - dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, 
       - jinak porušovat ústavu a zákony.

Svolavatel je povinen

 • Poskytnou úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění  a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy,
 • Zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let,
 • Řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení,
 • Dávat závazné pokyny pořadatelům,
 • Dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován,
 • Shromáždění ukončit.

Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.

Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den Dnes