Evidence zemědělského podnikatele

Klíčové informace

  • Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, případně datovou schránkou.
  • Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem.

Doklady potřebné k vyřízení žádosti

a) průkaz totožnosti

b) doklad o založení (existenci) právnické osoby

Zemědělský podnikatel je povinen

a) oznámit změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele do 15 dnů ode dne změny; oznámení změn se nevztahuje na změny v údajích zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

b) bez zbytečného odkladu oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců.

Formuláře

Evidence zemědělského podnikatele - Oznámení změn a doplněníŽádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobuŽádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro právnickou osobuŽádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobuŽádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro právnickou osobu

Poplatky

Zápis zemědělského podnikatele do evidence:        1.000 Kč

Změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci:          500 Kč

Změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci:       100 Kč

Výpis z IS EZP :            15 Kč za první stranu, 5 Kč za každou další stranu.

Lhůty

Splňuje-li žadatel všechny podmínky, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Nahlížet do evidence zemědělského podnikatele lze na stránkách   http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den Dnes