Místní poplatek za odpady

Klíčové informace

 • Dle obecně závazné vyhlášky za obecní systém odpadového hospodářství, jsou povinni platit tento poplatek všechny fyzické osoby přihlášené na území města Břeclavi, a to i všechny osoby přihlášené na adrese úřadu nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav. Dále jsou povinni platit vlastníci nemovitých věcí, kteří vlastní na tomto území stavbu pro rodinnou rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
 • Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 • Roční poplatek je splatný bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné upozornění či složenku.
 • Pokud vznikne poplatníkovi přeplatek na místním poplatku, na základě podané žádosti vrací správce poplatku vratitelný přeplatek bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený poplatníkem nebo poštovním poukazem nebo v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.

Ohlašovací povinnost

Přihlášení k poplatku 

 • Občan je povinen se do 15 dnů přihlásit k místnímu poplatku za komunální odpad. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky, a to osobně nebo poštou. Při zasílání do datové schránky musí být přihláška opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
 • K přihlášení je potřebný průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list.

Odhlášení od poplatku

 • V případě změny přihlášení mimo město Břeclav, nebo prodeje stavby pro rodinnou rekreaci, bytu nebo rodinného domu na území města Břeclav, oznámí a prokáže toto občan správci poplatku do 15 dnů od změny.
 • K odhlášení je potřebný průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa přihlášení, úmrtní list popř. parte, list vlastnictví.

Úhrada poplatku

Poplatek900 Kč
Občané nad 65 let a děti do 6 let (a to od počátku kalendářního roku ve kterém poplatník dovrší uvedený věk).700 Kč
Splatnost     Nejpozději do 31. května příslušného roku
Způsob placení

-          bezhotovostně na účet města č. 526651/0100

-          na pokladně Městského úřadu Břeclav (přízemí, dveře č. 11) – lze i platební kartou

-          přes SIPO

-          poštovní poukázkou typu A

Variabilní symbol: u fyzické osoby rodné číslo poplatníka, u vlastníka nemovitosti přidělen při přihlášení nemovitosti k poplatku.

 V případě změny místa přihlášení fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

V případě vzniku přeplatku na místním poplatku za komunální odpad, se tento přeplatek vrací na základě písemné žádosti.

Osvobození od poplatku

Od placení poplatku jsou osvobozeny:

 • Osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 • Osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
 • Osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 • Děti, za kalendářní rok, ve kterém jsou narozeny.
 • Osoby, které nejméně po 12 měsíců pobývající v cizině, a to za dobu tohoto pobytu.
 • Osoby po dobu výkonu vazby a  trestu odnětí svobody.
 • Osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Osvobození od poplatku musí být doloženo ohlášením.

 • Nárok na osvobození od poplatku musí být doložen ve lhůtě 15 dnů od nároku na osvobození. Pokud není dodržena tato lhůta, nárok na osvobození zaniká. 

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek.
 • V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného platebního výměru, dlužník nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, přistoupí správce pohledávky k jejímu vymáhání a to daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den