Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Klíčové informace

  • Pozemku lze odejmout plnění funkcí lesa trvale nebo dočasně a také lze omezit jeho využívání.
  • Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít, a to na předepsaném formuláři. 
  • Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí povoluje odnětí a omezení do 1 ha, Krajský úřad Brno, odbor životního prostředí, odnětí a omezení o výměře 1 ha a více.
  • Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů.
  • Zákon taxativně uvádí, jaké stavby lze na PUPFL umístit bez odnětí.
  • Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy písemně u orgánu státní správy lesů, v jehož území se pozemky nebo jejich převážná část nacházejí.

Správní poplatky

Výši poplatku za odnětí stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí, hradí se příslušnému celnímu úřadu.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den