Parkovací karty

Klíčové informace

 • Rada města Břeclavi schválila dokument Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet, který platí na celém území města Břeclav.
 • Parkovací rezidentní a abonentní karta je platná pouze ve vymezené lokalitě zóny placeného stání, pro kterou byla vydána a je dokladem o zaplacení ceny za užívání komunikací pro stání jednoho silničního motorového vozidla.
 • Karta musí být umístěná lícovou stranou za předním sklem vozidla.

Rezidentní parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti a vlastníkům nemovitostí

1.      fyzická osoba – místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci zóny placeného stání – doklad o místě trvalého pobytu (originál)

2.      vlastník nemovitosti – nemovitost se nachází v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci zóny placeného stání – výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší 6 měsíců)

3.      žadatel musí mít právní vztah k vozidlu tedy je vlastníkem, užívá jej na základě leasingové smlouvy, má jej dlouhodobě zapůjčeno, má jej zaměstnavatelem svěřeno do soukromého užívání, je společníkem nebo členem orgánu právnické osoby a užívá vozidlo na základě rozhodnutí, je cizincem s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti vyslaný do české pobočky - potřebné doklady prokazující tyto skutečnosti

Cena příslušné karty musí být uhrazená v plné výši.

Abonentní parkovací karty vydávané právnickým subjektům, fyzickým osobám podnikajícím

K získání parkovací karty musí být sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické osoby v příslušné zóně parkovacího stání.

 1. Právnické a fyzické osoby podnikající - předkládají výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců nebo zřizovací listinu či výpis z živnostenského rejstříku (originál či ověřenou kopii)
 2. Osoby podnikající podle zvláštních předpisů      
  1. notář (doklad o jmenování notářem s určením sídla)
  2. advokát (osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů)
  3. lékař (doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný Jihomoravským krajem)

Nutné předložit technický průkaz, kde je žádající subjekt uvedený jako vlastník vozidla nebo provozovatel. Pokud je uvedeno jen rodné číslo a nikoliv IČ, musí osoba prokazatelně doložit, že je provozováno za účelem podnikání podle zvláštních předpisů.

Servisní parkovací karty

Parkovací karty jsou vystaveny pouze na registrační značku vozidla společnosti či organizace. Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době od 7.00 do 17.00.

K získání je nutné splnit následující podmínky. Jedná se o:

 1. organizace zajišťující na území města pečovatelské, charitativní a zdravotnické služby
 2. příspěvkové organizace zřízené městem Břeclav
 3. právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového fondu ve stanovených rezidentních zónách

Nutné předložit: zřizovací listinu, popřípadě stanovy, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců nebo zřizovací listinu nebo výpis z živnostenského rejstříku.

Předplatní parkovací karty

1.      přenosné – pro lokality návštěvnického parkování – nutné předložit občanský průkaz žadatele či živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina

2.      nepřenosné pro parkoviště u cukrovaru a Domu školství - nutné předložit občanský průkaz žadatele či živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina, technický průkaz

Vydání náhradní parkovací karty a výměna

Nařízení města upravuje také postup při ztrátě, odcizení a poškození parkovací karty. Stejně tak důvody pro bezplatnou výměnu karty. 

Více informací najdete na webu Městské policie Břeclav

http://mpbv.cz/placene-stani