Poplatek za psa

Klíčové informace

  • Poplatek za psa platí fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má  sídlo na území České republiky.
  • Držitel psa je povinen do 30 dnů ohlásit na Městský úřad Břeclav, odbor ekonomický, držení psa nebo jiné údaje pro změnu a zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn, prodej, ztráta psa).
  • Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. května příslušného kalendářního roku. Při pořízení psa po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.  
  • Zpoplatněn je pes starší tří měsíců věku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, je poplatek placen v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 
  • Roční poplatek je splatný bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné upozornění či složenku.
  • Pokud vznikne poplatníkovi přeplatek na místním poplatku, na základě podané žádosti vrací správce poplatku vratitelný přeplatek bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený poplatníkem nebo poštovním poukazem nebo v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.

 Úhrada poplatku

Poplatník:Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)
 Za 1 psaZa 2. a každého dalšího psa

Rodinný dům

Ohlašovna MěÚ

500 Kč

500 Kč

700 Kč

700 Kč

Ostatní domy1 000 Kč                   1 500 Kč
Občané nad 65 let věku, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém poplatník dovrší uvedený věk.

 

 

200 Kč

 

 

300 Kč

Splatnost:Nejpozději do 31. května 
Způsob placení:

 - Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100

 - Hotově či platební kartou na pokladně  Městského úřadu Břeclav 

- Přes SIPO

 - Poštovní poukázkou typu A

Variabilní symbol:  přidělen při přihlášení psa.

Osvobození od poplatku

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku se dále osvobozují:

a)     osoba, která má psa cvičeného k záchranářským účelů a toto prokáže,

b)     osoba, na období 1 roku, která převezme psa z útulku pro psy,

c)      osoba, která drží psa sloužícího Policii ČR, Městské policii Břeclav a Vězeňské službě ČR, pokud má tento pes příslušné osvědčení,

d)     osoba, která vykonává na základě smlouvy službu hasiče.

Osvobození od poplatku je nutné prokázat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, zakládají tento nárok. Při nedodržení této lhůty nárok na osvobození zaniká.

Nárok na osvobození v příslušném kalendářním roce nevzniká, má-li poplatník ke dni 31. prosince předcházejícího kalendářního roku evidován nedoplatek z místního poplatku ze psů.

 

Všechny důležité informace najdete i zde:

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den