Poplatek za psa

Klíčové informace

  • Poplatek za psa platí fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má  sídlo na území České republiky.
  • Držitel psa je povinen do 30 dnů ohlásit na Městský úřad Břeclav, odbor ekonomický, držení psa nebo jiné údaje pro změnu a zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn, prodej, ztráta psa).
  • Při přihlášení psa je držiteli vydána identifikační známka, která je nepřenosná. V případě její ztráty vydá odbor ekonomický bezplatně známku novou.
  • Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. května příslušného kalendářního roku. Při pořízení psa po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.  
  • Zpoplatněn je pes starší tří měsíců věku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, je poplatek placen v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 
  • Roční poplatek je splatný bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné upozornění či složenku.
  • Pokud vznikne poplatníkovi přeplatek na místním poplatku, na základě podané žádosti vrací správce poplatku vratitelný přeplatek bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený poplatníkem nebo poštovním poukazem nebo v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.

  

Úhrada poplatku

Poplatník:

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)

 

Za 1 psa

Za 2. a každého dalšího psa

Rodinný dům

Ohlašovna MěÚ

500 Kč

500 Kč

700 Kč

700 Kč

Ostatní domy

1 000 Kč

                   1 500 Kč

Občané nad 65 let věku, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém poplatník dovrší uvedený věk.

 

 

200 Kč

 

 

300 Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. května 

Způsob placení:

 - Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100

 - Hotově či platební kartou na pokladně  města

 - Poštovní poukázkou typu A

Variabilní symbol:  přidělen při přihlášení psa.

Osvobození od poplatku

Od poplatků je osvobozena na jeden rok osoba, která

  • Převezme psa z útulku pro psy, zřízeného městem Břeclav – útulek Bulhary (jedná se vždy o rok následující po roce převzetí z útulku).

Osvobození od poplatku je nutné prokázat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti zakládající tento nárok. Při nedodržení této lhůty nárok na osvobození zaniká.

Nárok na osvobození v příslušném kalendářním roce nevzniká, má-li poplatník ke dni 31. 12. předcházejícího kalendářního roku evidován nedoplatek z místního poplatku ze psů.

Všechny důležité informace najdete i zde:

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den