Provozování živnosti

Klíčové informace

 • Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá živnostenské oprávnění.
 • Živnostenské oprávnění lze získat ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi.
 • Ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi musí být učiněno na jednotném registračním formuláři (JRF).
 • Podání lze učinit osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu ČR, případně datovou schránkou nebo přes kontaktní místo veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona.
 • Fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a v případě živností řemeslných, vázaných a koncesovaných i zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná nebo jiná způsobilost).
 • Právnická osoba musí splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem, včetně prokázání neexistence překážky.

Všeobecné podmínky provozování živnosti pro fyzické osoby

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti

b) bezúhonnost

Zvláštní podmínky provozování živnosti 

a) pro řemeslné živnosti je to odborná způsobilost doložená

 • dokladem o vzdělání v oboru nebo
 • všemi profesními kvalifikacemi nebo
 • dokladem o vzdělání v příbuzném oboru a 1 rokem praxe v oboru nebo
 • dokladem o rekvalifikaci a 1 rokem praxe v oboru nebo
 • dokladem o šestileté praxi v oboru

b) pro vázané živnosti je to odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona

c) pro koncesované živnosti je to odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 3 živnostenského zákona

 Živnostenský zákon a jeho přílohy

Doklady potřebné k ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi

Fyzická osoba k ohlášení živností nebo k žádosti o koncesi předloží:

 • Občanský průkaz
 • Doklad o zaplacení správního poplatku
 • Doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

Pokud podnikatel sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, musí si ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a předloží:

 • Občanský průkaz
 • Doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku připojí k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi:

 • Doklad o zaplacení správního poplatku,
 • V případě ohlášení řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující splnění zvláštních podmínek odpovědného zástupce a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Pokud právnická osoba není ještě zapsána do obchodního rejstříku nebo pokud se nezapisuje, doloží kromě výše uvedeného ještě:

 • Doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo (stačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí)
 • V případě ohlášení řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující splnění zvláštních podmínek odpovědného zástupce a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Formuláře

Formuláře na stránkách MPO

Poplatky

Ohlášení živnosti, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živn. podnikání   1 000 Kč

Další ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi                                  500 Kč

Lhůty

Po ohlášení živnosti a splnění všech podmínek stanovených živnostenským zákonem vydá živnostenský úřad do 5 pracovních dnů živnostenské oprávnění.

Řízení o udělení koncese se řídí lhůtami podle správního řádu. 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den Dnes