Stavební úřad

Klíčové informace

 • ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Umístit stavbu nebo její změnu, změnit využití území, změnit vliv užívání stavby na území, dělit nebo scelovat pozemky a vytvářet ochranná pásma lze pouze na základě územního rozhodnutí (které může být nahrazeno veřejnoprávní smlouvou), nebo územního souhlasu.
 • STAVEBNÍ POVOLENÍ Provádět vybrané druhy staveb nebo jejich změny lze pouze na základě stavebního povolení (které lze nahradit veřejnoprávní smlouvou), souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 • KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ. Užívat dokončenou stavbu lze na základě kolaudačního rozhodnutí (u staveb povolených podle zákona č. 50/1976 Sb.), kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby.

Další informace

 • Před úplným dokončením stavby lze za dodržení zákonných podmínek vydat povolení k předčasnému užívání.
 • Vyžaduje-li provoz stavby ověření jeho funkčnosti a vlastností stavby, nařídí nebo povolí stavební úřad zkušební provoz.
 • U staveb, které byly povoleny, nebyla pořízena dokumentace, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou stavební úřad ověří.
 • Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
 • Odstranění vybraných druhů stavby, terénních úprav nebo zařízení je možno provést na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
 • Stavbu provedenou bez rozhodnutí, souhlasu nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem nebo v rozporu s ním lze při dodržení zákonných podmínek povolit dodatečně.
 • V zákonem stanovených případech vede stavební úřad vyvlastňovací řízení.
 • Stavební úřad přijímá podněty občanů k prošetření nepovolených staveb popř. dalších činností, které podléhají povolení podle stavebního zákona. Stavební úřad však není příslušný k řešení sousedských sporů podle občanského zákoníku (sousedské imise, určování hranic pozemků, apod.). Tato pravomoc náleží pouze soudům.

POZOR! Ohlášení obnovy stavby po živelné pohromě

 Ohlášení obnovy po živelné pohromě

Řízení podle stavebního zákona jsou vedena na základě žádosti

Pro podání žádosti jsou vyhláškou předepsané tyto formuláře:

Pro další řízení a podání lze využít formuláře vyhotovené stavebním úřadem, nebo podat žádost volnou formou. Potřebné přílohy jsou uvedeny na žádostech:

Poplatky

Poplatky za vydání rozhodnutí a jiných opatření podle stavebního zákona jsou dány položkou č. 17, 18, 19 a 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Výše poplatku bude stanovena podle druhu a rozsahu záměru. 

Úřední hodiny Stavebního úřadu Břeclav

Pondělí 8.00-17.00

Středa 8.00-17.00

Konzultační den (po předchozí domluvě)

Úterý  8.00-14.00

Čtvrtek a pátek nejsou úřední dny.

Vždy je lepší jednat přímo s územně příslušným referentem, který má o svém katastrálním území přehled. jeho kolegové nemusí znát přesně všechna specifika daného území. Územní příslušnost jednotlivých referentů stavebního úřadu najdete zde: