Stížnosti

Klíčové informace

  • Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany.
  • Stížnosti přijímá pověřený pracovník odboru kanceláře tajemníka – JUDr. Hana Dědová.
  • Stěžovatele však mohou přijímat i další pracovníci úřadu. V případě, kdy nelze jednoznačně určit, že jde o stížnost, nebo se jedná o anonym, rozhodne o dalším postupu tajemník úřadu.

Způsob podání stížnosti

  • Písemně na adresu MěÚ Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81.
  • Elektronickou poštou – pouze s elektronickým podpisem na adresu posta@breclav.eu
  • Ústně v kanceláři číslo 118 u JUDr. Hany Dědové.
  • Při přijímání ústní nebo telefonické stížnosti, kterou lze ihned vyřídit, informuje pracovník podavatele o stavu věci s tím, že se stěžovatelem může sepsat záznam o ústním podání.
  • V případě, že stížnost nelze ihned vyřídit, sepíše pracovník s podavatelem záznam o ústní stížnosti.

Lhůty

  • O výsledku šetření a přijatých opatřeních vyrozumí pověřený pracovník stěžovatele písemně, i v případě, že byla stížnost shledána jako nedůvodná. A to do 60 dnů od doručení na městský úřad.
  • Lhůtu lze prodloužit jen výjimečně, a to jen se souhlasem tajemníka, o čemž musí být stěžovatel vyrozuměn.