Úmrtí občana a vystavení úmrtního listu

Klíčové informace

  • Matriční úřad zašle oprávněné osobě, která vyřizovala pohřeb, prvopis úmrtního listu 
    do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
  • Oprávněné osoby jsou: manžel, rodiče, děti, vnuci a pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci těchto osob, fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.
  • Do 30 dnů ode dne, kdy obdrží matriční úřad list o prohlídce zemřelého, bude vystaven prvopis úmrtního listu.

Objednavatel pohřbu předloží pohřební službě, která zajišťuje pohřbení zemřelého:

  • Občanský průkaz zemřelého, případně cestovní doklad.
  • Rodný nebo oddací list (pokud je má k dispozici).

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den