Záměr č. 2 H.R.S. a. s

Návrh zástavby je koncipován jako ucelený záměr, zahrnující komplexní využití daného území od bytové zástavby přes občanskou vybavenost až po sportovně rekreační aktivity. Koncepce vychází z polohy, tvaru a konfigurace pozemku v návaznosti na okolní zástavbu. Požadavkem investora bylo vytvořit příjemně působící lokalitu pro bydlení s veškerou vybaveností a atraktivitami jak pro obyvatele bytových domů, tak pro příchozí návštěvníky či turisty přijíždějící do města.

Pěší nástup do lokality je situován z tř. Národních hrdinů, kde se území otvírá návštěvníkovi prostorným náměstím. Pěší tah pokračuje z náměstí přes pasáž do lokality bytových domů. Ta je oddělena od společenské části území izolačním pásem vzrostlých stromů a velkým parkovištěm doplněným taktéž zelení.

Jihovýchodní polovina území včetně nábřeží řeky Dyje je v návrhu využita pro bydlení. Nepočítá se zde s příliš velkou hustotou zástavby, která by byla na úkor kvalitního bydlení a zázemí obytných domů. Podél řeky jsou situovány tří až čtyřpodlažní objekty.

Jižní část obytné části území je vyhrazena pro sport a rekreaci. Plochy mezi obytnými domy budou taktéž parkově upraveny, budou zde hřiště a zábavní prvky pro děti, odpočinkové plochy s lavičkami, osvětlení a další drobná architektura, dotvářející celý urbanistický prostor.

Lokalita je dopravně napojena z tř. Národních hrdinů nově navrženou komunikací, lemující východní hranici území a navazující na JZ okraj na ulici U stadionu. Podél komunikace jsou umístěna parkovací stání.

Hlavní pěší tah je veden z Tř. Národních hrdinů přes náměstí, obchodní pasáže do obytné části, kde se napojuje na ul. U stadionu. Tato linie, která tvoří hlavní komunikační osou celé lokality, bude doplněna sítí chodníků k jednotlivým objektům a zařízením. Chodníky a zpevněné plochy budou dlážděné, doplňující pěšina v plochách parkových úprav písčité. Vzhledem k původnímu využití je území vybaveno inženýrskými sítěmi, jejich trasy a dimenze je však nutno v dalším stupni projektové dokumentace prověřit.

Původní objekty a další zařízení budou demolována. Investor zajistí v součinnosti s městem náhradu bydlení pro obyvatele demolovaných bytů.

Předpokládaná výše stavebních nákladů - 450 mil. Kč.