Zrealizované ukončené projekty


Zrealizované projekty v roce 2022

Projektová dokumentace – Sociální bydlení U Splavu

 

Adaptační strategie Břeclav: pilotní lokalita Cukrovar

 

Dovybavení jednotky SDH Stará Břeclav

 

Dovybavení jednotky SDH Poštorná

 

Rekonstrukce koupelen v Penzionu pro seniory

 

Dovybavení zázemí dopravního hřiště

 

Integrace Ukrajinců v Břeclavi

 

Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi

 

Břeclav – ul. Bratislavská, smíšený prostor pro chodce a cyklisty

 

Břeclav kompostuje!

 

Zrealizované projekty v roce 2021

Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa

 

Úprava předprostoru kostela v Poštorné

 

Očkovací centrum Břeclav

 

Břeclav – cyklostezka Včelínek

 

Břeclav, Ch. N. Ves – Lednická, Autobusový záliv a přechod

 

Zázemí dětského dopravního hřiště – přístavba skladu

 

Boží muka

 

Dovybavení jednotky SDH Poštorná

 

Dovybavení jednotky SDH Stará Břeclav

 

Projekt Cykloterapie

 

Zrealizované projekty v roce 2020

Dovybavení venkovního zázemí dětského dopravního hřiště

 

Zámek Břeclav - jižní věž

 

Zrealizované projekty v roce 2019

Dovybavení venkovního zázemí dopravního hřiště

 

Stezky hráze – Stará Břeclav

 

Zrealizované projekty v roce 2018

Břeclav - Úprava veřejného prostranství Rovnice, Poštorná

 

Břeclav - Městské parkoviště u nemocnice

 

Břeclav - Automatické parkovací zařízení pro kola

 

Břeclav - Smuteční obřadní síň

 

Zrealizované projekty v roce 2017

Revitalizace Englické aleje v Poštorné

 

Dovybavení zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav

 

Břeclav - KINO KORUNA - Rekonstrukce zařízení vzduchotechniky

 

Břeclav - parkoviště u hřbitova St. Břeclav

 

Břeclav - revitalizace sídliště Jana Palacha, Břeclav - etapa III.

 

Břeclav - ZŠ Na Valtické - zpevněné plochy

 

Břeclav - zimní stadion, VN, NN, TS

 

Břeclav - ulice Záhumní - oprava chodníků, trasa T1

 

Břeclav - rekonstrukce místní komunikace a chodníku na ul. Na Kopci

 

Břeclav - ulice Stromořadní, komunikace

 

Břeclav - Poštorná, ul. Nádražní, oprava kanalizace

 

Břeclav - Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa

 

Zrealizované projekty v roce 2016

Břeclav - Výtahy v Domově seniorů

 

Břeclav - ul. Veslařská - oprava povrchů

 

Břeclav - oprava chodníků na ul. Březinova, II. etapa

 

Břeclav - Poštorná, propoj ulic Gagarinova a B. Šmerala

 

Břeclav, ulice Jiráskova, chodník a komunikace - oprava povrchů

 

Břeclav - ZŠ Ch.N.Ves - Červená budova, rekonstrukce střechy

 

Břeclav - Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav I. etapa

Cílem projektu bylo vybudování potřebných přípojek pro zázemí dopravního hřiště v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi a projektová dokumentace s přípojkami související.

 

Zrealizované projekty v roce 2015

Zateplení budovy OSVD MÚ Břeclav

 

Zateplení objektu ZUŠ Břeclav

 

Rozšíření místa pro setkávání rodin Národních hrdinů 43, Břeclav

Cílem projektu bylo vybavení nových prostor pro setkávání rodin se zdravotně postiženými dětmi či členy rodiny a zamezení jejich společenské izolaci. Dalším cílem je odborné rodinné a sociální poradenství cílové skupiny a její začleňování do kolektivu.

 

Dětské dopravní hřiště Břeclav, II. etapa

Cílem projektu byla výstavba světelného signalizačního zařízení na dopravním hřišti v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. V rámci projektu byly zrealizovány přípojky el. energie pro napájení a montáž technologie světelného signalizačního zařízení.

 

Město Břeclav – služby uživatelům ICT

Cílem projektu, který byl realizován v roce 2015 a který navazoval na projekt Good governance Břeclav, je uvedení do každodenní praxe úřadu naprosto konkrétní nástroje, podporující efektivnější práci úředníků. Projekt Město Břeclav – služby uživatelům ICT byl podpořen z Integrovaného operačního programu a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

Rajská Břeclav II. ročník

Cílem tohoto projektu bylo zpropagovat zábavnou formou tuto hojně pěstovanou plodinu nejen ve městě Břeclavi, ale i v jeho širokém okolí. Snahou bylo poukázat na její klady, široké možnosti využití, zpracování a v neposlední řadě zvýšit její povědomí ve spojitosti s městem Břeclav.

 

Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

 

Festival PIVA a VÍNA

Poslední víkend v červnu ve dnech 27. – 28.6.2015 obohatilo kulturní dění v Břeclavi Festival PIVA a VÍNA. Tento hojně navštěvovaný festival se uskutečnil pod břeclavským zámkem v rámci oslav Moravských dnů, jejichž hlavním cílem je připomenutí tradic, historie a kulturního dědictví Moravanů.

 

Přírodní zahrada mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

 

Chodníky sídliště Valtická Etapa II.

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Integrovaného operačního programu, z kontinuální výzvy pro oblast podpory 6.5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

 

Regenerace chodníků - sídliště Valtická, Břeclav

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Integrovaného operačního programu, z kontinuální výzvy pro oblast podpory 6.5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

 

Městský kamerový dohledový systém zóna Valtická, Břeclav

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Integrovaného operačního programu, z kontinuální výzvy pro oblast podpory 6.5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

 

Zrealizované projekty v roce 2014

Rajská Břeclav I. ročník

Cílem tohoto projektu bylo propagovat zábavnou formou tuto hojně pěstovanou plodinu nejen ve městě Břeclavi, ale i v jeho širokém okolí. Snahou bylo poukázat na její klady, široké možnosti využití, zpracování a v neposlední řadě dostat ji do povědomí ve spojitosti s městem Břeclav.

 

IDS – JMK Břeclav

V rámci projektu byl vybudován v těsném sousedství vlakového nádraží nový přestupní terminál IDS JMK za účelem zlepšení dopravní dostupnosti území, zvýšení úrovně veřejné dopravy a jejího podílu vzhledem k dopravě individuální.

 

175. výročí železnice v Břeclavi

Cílem tohoto projektu je důstojné zpestření a oslavení 175. výročí železnice v Břeclavi, která výrazným podílem ovlivnila historický vývoj v obou příhraničních oblastech. Snahou předkladatelů projektu je společně oslavit tuto významnou historickou událost a připomenout její významnost a vliv na rozvoj nejen příhraničí. Dále pak seznámit s touto skutečností širokou veřejnost a rozšířit tak její povědomí o tomto důležitém historickém okamžiku.

 

RPS – Břeclav, Regenerace panelového sídliště Slovácká (III. etapa A)

Jednotlivé etapy projektu byly podpořeny z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podpory regenerace panelových sídlišť pro roky 2012, 2013, 2014.

 

Břeclav cyklostezka v bývalém Cukrovaru

Město Břeclav v letech 2013-2014 realizovalo projekt pod názvem „Břeclav cyklostezka v bývalém Cukrovaru“ registrační číslo CZ.1.11/1.4.00/33.01378, jehož cílem bylo zvýšit dostupnost, podíl cyklistické dopravy, bezpečnost provozu a uspokojit potřeby uživatelů cyklistické dopravy.

 

Břeclav – rozšíření MKDS 2014

V Břeclavi došlo v uplynulých měsících k doplnění městského kamerového dohledového systému. Cílem projektu bylo rozšíření stávajícího MKDS formou pořízení a umístění kamerových bodů v městském parku ul. Sady 28. Října, na křižovatce ulic Národních hrdinů x Kupkova a na ulici třída 1. máje. Plánování tohoto rozšíření bylo voleno, z důvodu celkového zajištění bezpečí nejenom obyvatel města ale i návštěvníků města.

 

Břeclav – oprava pomníku obětem 1. světové války

Město Břeclav nechalo opravit pomník obětem I. světové války v Tyršově sadu v Charvátské Nové Vsi, který byl v havarijním stavu.

 

Snížení prašnosti na území města Břeclav

Cílem projektu je zvýšení kapacity sběru prašných částic z městských komunikací, snížení prašnosti na těchto komunikacích a tím i na území celého města.

 

Zateplení a výměna otvorových výplní – MŠ Břeclav, Osvobození

Cílem projektu je snížení energetických ztrát objektu MŠ Břeclav, Osvobození, které povedou k dosažení úspor spotřebované energie na vytápění objektu, snížení prostupu tepla vnějším pláštěm budovy a výplněmi otvorů ve fasádě. Dosažená úspora povede ke snížení emisí škodlivin v ovzduší.

 

Zateplení a výměna otvorových výplní – ZŠ Jana Noháče

Cílem projektu je snížení energetických ztrát objektu Základní školy Jana Noháče, které povedou k dosažení úspor spotřebované energie na vytápění objektu, snížení prostupu tepla vnějším pláštěm budovy a výplněmi otvorů ve fasádě. Dosažená úspora povede ke snížení emisí škodlivin v ovzduší.

 

SOS.raft Slovensko-český protipovodňový záchranný modul

Účastníky přeshraničního projektu je Dobrovol´né hasičské združenie POLE a Město Břeclav. Hlavním cílem projektu, který byl podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007–2013, bylo vytvořit společný slovensko-český záchranný modul evropského standardu, se zaměřením na ochranu občanů a infrastruktury v ohrožení při povodních, požárech a jiných nežádoucích událostech na území obou partnerských krajů, příhraničních území a v případě potřeby i na národní úrovni SR a ČR a potenciálně i v širším teritoriu EU.

 

Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav

Město Břeclav v letech 2013–2014 zrealizovalo projekt pod názvem „Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav“, jehož cílem bylo přispět k přeshraniční integraci a posílit přátelské vazby mezi městy Trnava a Břeclav. Cílem je zvýšit dostupnost dvou turisticky atraktivních regionů a rozšířit povědomí o těchto městech a jejich nabídce.

 

Strategické dokumenty