Místní poplatek za odpady


Klíčové informace

 • Dle obecně závazné vyhlášky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 9/2020, jsou povinni platit tento poplatek všechny fyzické osoby přihlášené na území města Břeclavi, a to i všechny osoby přihlášené na adrese úřadu nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav. Dále jsou povinni platit osoby, které vlastní na tomto území rekreační stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
 • Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 • Roční poplatek je splatný bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné upozornění či složenku.
 • Pokud vznikne poplatníkovi přeplatek na místním poplatku, na základě podané žádosti vrací správce poplatku vratitelný přeplatek bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený poplatníkem nebo poštovním poukazem nebo v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.

Ohlašovací povinnost

Přihlášení k poplatku 

 • Občan je povinen se do 15 dnů přihlásit k místnímu poplatku za komunální odpad. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky, a to osobně nebo poštou. Při zasílání do datové schránky musí být přihláška opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
 • V případě, že je za domácnost poplatek odváděn společným zástupcem, uvede tento údaje o všech osobách, za které bude poplatek platit. 
 • K přihlášení je potřebný průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list.

Odhlášení od poplatku

 • V případě změny trvalého pobytu mimo město Břeclav nebo prodeje rekreační stavby, bytu nebo rodinného domu na území města Břeclav, oznámí a prokáže toto občan správci poplatku do 15 dnů od změny.
 • K odhlášení je potřebný průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list popř. parte, list vlastnictví.

  

Úhrada poplatku

Poplatek

600 Kč

Občané nad 65 let a děti do 6 let

400 Kč

Splatnost

     Nejpozději do 31. května příslušného roku

Způsob placení

-          bezhotovostně na účet města č. 526651/0100

-          na pokladně Městského úřadu Břeclav (přízemí, dveře č. 11) – lze i platební kartou

-          přes SIPO

-          poštovní poukázkou typu A

Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

 V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

V případě vzniku přeplatku na místním poplatku za komunální odpad, se tento přeplatek vrací na základě písemné žádosti.

 

Osvobození od poplatku

Od placení poplatku jsou osvobozeny:

 • Osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 • Osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
 • Osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 • Děti, za kalendářní rok, ve kterém jsou narozeny.
 • Osoby, které nejméně po 12 měsíců pobývající v cizině, a to za dobu tohoto pobytu.
 • Osoby po dobu výkonu vazby a  trestu odnětí svobody.

Osvobození od poplatku musí být doloženo ohlášením.

 • Nárok na osvobození od poplatku musí být doložen nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku a po tomto datu ve lhůtě do 15 dnů od nároku na osvobození. Pokud není dodržena tato lhůta, nárok na osvobození zaniká.

 

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek
 • V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného platebního výměru, dlužník nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, přistoupí správce pohledávky k jejímu vymáhání a to daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.

  

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 248
yveta.darmovzalova@breclav_eu