Opatrovnictví


 

Klíčové informace

 • Odbor sociálních věcí vykonává funkci veřejného opatrovnictví u osob omezených ve způsobilosti k právním jednáním podle zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • K omezení svéprávnosti fyzické osoby může dojít v následujících případech:

           osoba trpí duševní poruchou
           osoba trpí mentální retardací
           osoba, která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se sama o sebe postarat
           osoba, která není schopna sama nakládat s majetkem
           osoba, která je lehce ovlivnitelná a hrozí jí závažná újma z důvodu podepisování smluv
           osoba s poruchou psychického stavu důsledkem dlouhodobého užívání alkoholu a drog
           osoba, která má sklony k sebepoškozování a sebevražedné úmysly atd.

Návrh na omezení svéprávnosti se podává, dle místní příslušnosti, u Okresního soudu v Břeclavi, včetně zprávy o aktuálním zdravotním stavu občana. Formuláře návrhu na omezení svéprávnosti nejsou k dispozici. Není stanovena žádná právní forma.

Návrh může podat kdokoliv, právnické, fyzické osoby a instituce. Jedná se zejména o osoby, se kterými zdravotně postižený dochází nejvíce do styku, např. rodinní příslušníci, přátelé, známí, lékaři nebo různé instituce jako městský úřad.

Na základě podaného návrhu soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení o omezení svéprávnosti. Pokud je řízení zahájeno, ustanoví soud znalce z oboru psychiatrie pro vypracování podrobného znaleckého posudku. Soud následně za účasti znalce, navrhovatele a posuzované osoby vydá rozsudek, ve kterém jmenuje omezené osobě opatrovníka.

Odbor sociálních věcí provádí na žádost soudu dohled nad osobami omezenými svéprávnosti a jejich opatrovníky prostřednictvím sociálního šetření v rodině. Zpráva je zasílána písemně soudu.

Odbor sociálních věcí poskytuje sociální poradenství pro ostatní opatrovníky.

 

Povinnosti opatrovníka

 • Udržovat s opatrovancem pravidelný kontakt v potřebném rozsahu.
 • Projevovat o opatrovance skutečný zájem, pochopení a porozumění.
 • Pečovat o jeho zdravotní stav – zprostředkování pomoci pro dodržování léčebného režimu, opatrovník je povinen se seznámit se  zdravotním stavem opatrovance.
 • Zmapovat vztahovou síť – zda má nějaké příbuzné, přátele, zjistit historii člověka.
 • Zjistit potřeby a přání člověka -  jednak od samotného člověka nebo od jeho blízkých popřípadě ze spisové dokumentace.
 • Dbát o jeho práva a povinnosti.
 • Dbát, aby způsob života zdravotně postiženého nebyl v rozporu s jeho schopnostmi.
 • Zmapovat majetkové záležitosti – správa jmění movitého a nemovitého majetku.
 • Pracovní záležitosti – pomoc při zprostředkování pracovněprávních vztahů, uzavírání pracovních smluv, dohod a vysvětlit podstatu z toho plynoucí.
 • Jednání na úřadech – je nutné se informovat o možnosti příspěvků pro zdravotně postižené občany např. příspěvku na péči, mobilitu, průkaz ZTP, příspěvku na koupi motorového vozidla, úpravu bytu, kompenzační pomůcky včetně vyřízení důchodu.
 • Sociální záležitosti – zprostředkovat adekvátní bydlení, využívání sociálních služeb, uzavírání nájemních smluv, vykonávat dohled nad činností opatrovance. Zaslání listiny opatrovníka na všechny potřebné instituce.
 • Rozhodovat v běžných záležitostech.

 

Jednotlivé povinnosti opatrovníka jsou vymezeny v rozsudku soudu.

  

Lhůta pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení omezení svéprávnosti není soudem nijak stanovena.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 349
josef.podmol@breclav_eu