Narození dítěte a vystavení rodného listu


Klíčové informace

  • Potřebné doklady k vystavení rodného listu novorozence rodička předloží ve zdravotnickém zařízení, kde porodila, nebo následně rodič přímo na příslušném matričním úřadě.
  • Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, provede po obdržení potřebných podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR, zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list. 

Rodný list narozeného dítěte vydá matriční úřad jednomu z rodičů osobně - po předložení občanského průkazu, nebo doručením poštou do vlastních rukou.

U dítěte narozeného v manželství předloží rodič na matričním úřadě:

  • Platné občanské průkazy obou rodičů, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu pro cizince.
  • Originál, popřípadě úředně ověřenou fotokopii oddacího listu rodičů dítěte.
  • Souhlasné prohlášení o jménu (jménech) dítěte, podepsané oběma rodiči dítěte.
  • Souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud tento údaj nevyplývá z oddacího listu rodičů dítěte.

U dítěte narozeného mimo manželství předloží matka na matričním úřadě:

  • Platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince.
  • Prohlášení o jménu (jménech) dítěte.
  • Je-li matka rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství.
  • Je-li matka ovdovělá - úmrtní list manžela.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik