Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Klíčové informace
  • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat občan - tzv. oprávněná osoba (starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení, ubytování a individuální rekreaci nebo jeho vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu).

 

Jaké musí být splněny podmínky

Navrhovatel je povinen prokázat splnění těchto zákonných podmínek:

-   Užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti) jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena, jako místo trvalého pobytu zaniklo.

-   Občan tento objekt neužívá (nezdržuje se tam, nemá tam svůj osobní majetek, není vedena společná domácnost.

Formuláře

(formulář ve formátu .pdf si stáhněte do svého počítače a pak ho otevřete)

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 239
jaroslava.petrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 289
vladislava.slezackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik