Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)


 

Klíčové informace

  • Pozemku lze odejmout plnění funkcí lesa trvale nebo dočasně a také lze omezit jeho využívání.
  • Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít, a to na předepsaném formuláři. 
  • Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí povoluje odnětí a omezení do 1 ha, Krajský úřad Brno, odbor životního prostředí, odnětí a omezení o výměře 1 ha a více.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů.

Zákon taxativně uvádí, jaké stavby lze na PUPFL umístit bez odnětí.

Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy písemně u orgánu státní správy lesů, v jehož území se pozemky nebo jejich převážná část nacházejí.

Formuláře

Správní poplatky

Výši poplatku za odnětí stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí, hradí se příslušnému celnímu úřadu.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 242
731 428 297
igor.pavlov@breclav_eu