Ověřování podpisů a listin


Klíčové informace

  • O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba.
  • K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně.
  • Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu (CzechPOINT). Žádá-li o legalizaci fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, je potřeba  o tuto službu požádat notáře.

K ověření pravosti podpisu je třeba předložit

  • průkaz totožnosti 
  • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní

K provedení ověření shody opisu nebo kopie s listinou je třeba předložit

  • prvopis nebo ověřený opis listiny a opis nebo kopii z ní pořízený

Poplatky

  • Za ověření každého podpisu na listině (legalizace)     30 Kč
  • Za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace)            30 Kč za každou i započatou stranu

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 333
hana.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik