Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí


Klíčové informace

  • Odbor životního prostředí je v některých řízeních dle stavebního zákona dotčeným orgánem.
  • V případě nutnosti posouzení stavebního z hlediska životního prostředí podává stavebník, projektant nebo jiná pověřená osoba žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí.
  • K žádosti je nutné doložit popis záměru, projekt, situaci v mapě nebo jinou dokumentaci týkající se záměru.
  • Žadatel získá vyjádření odborných pracovníků odboru životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, ochrany ovzduší, lesů, odpadového hospodářství, vodoprávního úřadu a památkové péče.

Lhůty

Žádost je vyřízena do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je-li nutné místní šetření, vyžádání posudku nebo jedná-li se o složitý případ. 

Formulář

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 257
zuzana.dokulilova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení zemědělství a ochrany přírody