Tržní řád


Klíčové informace

  • Jakýkoliv prodej nebo nabídku služeb je možno realizovat pouze na místech stanovených Nařízením města Břeclav č. 5/2017, Tržní řád a Nařízením města Břeclav č. 7/2020, kterým se mění Tržní řád
  • Tržní řád zahrnuje především pozemky města Břeclavi, pod jeho působnost však spadají i veškeré soukromé pozemky, na kterých jsou tyto aktivity provozovány.
  • Pro zřízení nového tržního místa je tedy nutné kontaktovat Městský úřad Břeclav, odboru ekonomický a podat žádost o schválení nového tržního místa v Břeclavi.
  • Pochůzkový prodej a podomní prodej je na území města Břeclavi zakázán!
  • V případě porušení Tržního řádu může obec uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě, která realizovala prodej nebo nabídku služeb na místě, které není stanoveno Tržním řádem, a tím porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.

Zřízení nového prodejního místa

  • Prodejní místo na soukromém pozemku – vlastník nahlásí na Městském úřadu Břeclav, odboru ekonomickém požadavek na zavedení nového prodejního místa do Tržního řádu. Odbor ekonomický předloží tento požadavek ke schválení Radě města.
  • Prodejní místo na pozemku města Břeclav – požadavek na vznik nového prodejního místa může iniciovat město Břeclav nebo občané. Odbor ekonomický požádá o vyjádření odbor rozvoje a správy, a pokud by se místo nacházelo na komunikaci také odbor dopravy. Pokud bude vyjádření kladné, předloží odbor ekonomický požadavek na vznik nového prodejního místa ke schválení Radě města.

Ohlašovací povinnost

Prodej na všech místech lze provozovat až po splnění ohlašovací a poplatkové povinnosti.
Viz sekce: „Poplatek za veřejné prostranství“

Seznam tržních míst pro poskytování prodeje a služeb v Břeclavi naleznete v příloze níže uvedeného nařízení

Formuláře


Poplatky
1. umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a) stoly, pulty, prodejní stánky, pojízdné prodejny 50 Kč /m2/den
Paušální částka činí:
1. pásmo 450 Kč/m2/měsíc
2. pásmo 400 Kč/m2/měsíc
Seznam tarifních pásem naleznete v sekci „poplatek za veřejné prostranství“

Odkaz na nařízení města

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 400
sarka.mutinova@breclav_eu