Tržní řád


Klíčové informace

  • Jakýkoliv prodej nebo provozování restaurační zahrádky je možno realizovat pouze na místech stanovených Nařízení města Břeclavi č. 3/2013 - Tržní řád, v platném znění.
  • Tržní řád zahrnuje především pozemky města Břeclavi, pod jeho působnost však spadají i veškeré soukromé pozemky, na kterých jsou tyto aktivity provozovány.
  • Pro zřízení nového tržního místa nebo umístění restaurační zahrádky je tedy nutné kontaktovat Městský úřad Břeclav, odboru ekonomický a podat žádost o schválení nového tržního místa v Břeclavi.
  • Pochůzkový prodej a podomní prodej je na území města Břeclavi zakázán!
  • V případě porušení Tržního řádu může obec uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě, která realizovala prodej nebo provozovala restaurační zahrádku na místě, které není stanoveno Tržním řádem, a tím porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. 

Zřízení nového prodejního místa

  • Prodejní místo na soukromém pozemku – vlastník nahlásí na Městském úřadu Břeclav, odboru ekonomickém požadavek na zavedení nového prodejního místa do Tržního řádu. Odbor ekonomický předloží tento požadavek ke schválení Radě města.
  •  Prodejní místo na pozemku města Břeclav – požadavek na vznik nového prodejního místa může iniciovat město Břeclav nebo občané. Odbor ekonomický požádá o vyjádření odbor rozvoje a správy, a pokud by se místo nacházelo na komunikaci také odbor dopravy. Pokud bude vyjádření kladné, předloží odbor ekonomický požadavek na vznik nového prodejního místa ke schválení Radě města.

 

Zřízení nové restaurační zahrádky

  • Restaurační zahrádka na soukromém pozemku – vlastník nahlásí na Městském úřadu Břeclav, odboru ekonomickém požadavek na zavedení nové restaurační zahrádky do Tržního řádu. Odbor ekonomický předloží tento požadavek ke schválení Radě města.
  • Restaurační zahrádka na pozemku města Břeclav – budoucí provozovatel požádá o vyjádření odbor rozvoje a správy. Pokud bude vyjádření kladné, odbor ekonomický předloží ke schválení Radě města Tržní řád doplněný o novou restaurační zahrádku. Jestliže bude restaurační zahrádka umístěná na veřejném prostranství, přihlásí se provozovatel na odboru ekonomickém k poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Ohlašovací povinnost

Prodej na všech místech lze provozovat až po splnění ohlašovací a poplatkové povinnosti.

Viz sekce: „poplatek za veřejné prostranství“

 

Seznam tržní místa pro poskytování prodeje a umístění restauračních zahrádek v Břeclavi naleznete v příloze níže uvedeného nařízení

 

Formuláře  

Poplatky

1. umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

 a) stoly, pulty, prodejní stánky, pojízdné prodejny               50 Kč /m2/den

Paušální částka činí:

1. pásmo                     250 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                     200 Kč/m2/měsíc

c) posezení a předzahrádky pro účely poskytování občerstvení      10 Kč/m2/den

Paušální částka činí:

1. pásmo                     40 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                     25 Kč/m2/měsíc

Seznam tarifních pásem naleznete v sekci „poplatek za veřejné prostranství“

 

Odkaz na nařízení města

Nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád

Nařízení města Břeclavi č. 5/2013 kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád

Nařízení města Břeclavi č. 6/2013, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013

Nařízení města Břeclavi č. 1/2014,kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013 a č. 6/2013

Nařízení města Břeclavi č. 2/2014, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013 a č. 1/2014

Nařízení města Břeclavi č. 3/2014, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013, č. 1/2014 a č. 2/2014

Nařízení města Břeclavi č. 2/2015, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013, č. 1/2014, č. 2/2014 a č. 3/2014

Nařízení města Břeclavi č. 2/2016, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013, č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014 a č. 2/2015

Nařízení města Břeclavi č. 3/2016, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013, č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014, č. 2/2015 a č. 2/2016

Nařízení města Břeclavi č. 6/2016, kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013, č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014, č. 2/2015, č. 2/2016 a č. 3/2016

Nařízení města Břeclavi č. 7/2016 kterým se mění nařízení města Břeclavi č. 3/2013, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2013, č. 6/2013, č. 1/2014, č.2/2014, č. 3/2014, č. 2/2015, č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 6/2016.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 400
sarka.mutinova@breclav_eu