Ukončení trvalého pobytu na území ČR


Klíčové informace

  • Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
  • Je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, občan mladší 15 let rodný list.
  • Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. 

 

Sdělení může podat

  • Občan České republiky starší 15 let.
  • Pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. 
  • Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let.
  • Zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR. 

 

Poplatky

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku 100 Kč. 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 239
jaroslava.petrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 289
vladislava.slezackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik