Úmrtí občana a vystavení úmrtního listu


Klíčové informace

  • Matriční úřad zašle oprávněné osobě, která vyřizovala pohřeb, prvopis úmrtního listu 
    do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
  • Oprávněné osoby jsou: manžel, rodiče, děti, vnuci a pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci těchto osob, fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.
  • Do 30 dnů ode dne, kdy obdrží matriční úřad list o prohlídce zemřelého, bude vystaven prvopis úmrtního listu.

 

Objednavatel pohřbu předloží pohřební službě, která zajišťuje pohřbení zemřelého:

  • Občanský průkaz zemřelého, případně cestovní doklad.
  • Rodný nebo oddací list (pokud je má k dispozici).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik