Žádost o poskytnutí údajů z evidence obyvatel


Klíčové informace

  • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se předkládá písemně.
  • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému musí obsahovat:
  1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  2.  rodné číslo
  3.  číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu    azylanta
  4.  adresa místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu cizince
  • Žádost lze podat také elektronicky na formuláři, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

 

Poplatky 

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel podléhá zpoplatnění ve výši 50 Kč za jednu stranu.

 

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 239
jaroslava.petrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 289
vladislava.slezackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik