Odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Klíčové informace

 • K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavební záměr či činnost je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (formou závazného stanoviska), který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona). 
 • Žádost o souhlas k odnětí  půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít, nebo ten, kdo má plnou moc k zastupování žadatele. 

Žádost musí obsahovat

 • Jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele.
 • Snímek katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí.
 • Stanovení bonitované půdně ekologické jednotky, pokud není uvedena na listu vlastnickém.
 • Vyjádření vlastníků dotčených pozemků, případně jejich nájemců k navrhovanému odnětí.
 • Situační náčrtek zamýšlené stavby včetně rozměrů (půdorys).
 • Podklad pro stanovení odvodu – ekologické váhy vlivu.
 • Výpočet odvodů za odnětí půdy.
 • Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy.
 • V případě dočasného odnětí  plán rekultivace.
 • Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF.
 • Zmocnění pro zastupování.
 • Vyjádření  z hlediska  územního plánu popřípadě o územní informaci stanovisko obce, v jehož katastrálním území má dojít k odnětí.

Půdu lze odejmout ze ZPF trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

Návrh na zahájení řízení podávají právnické a fyzické  osoby vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru stavebního a životního prostředí. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem k vyššímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den