Pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Klíčové informace

 • Lidé ohroženi sociálním vyloučením, mohou vyhledat pomoc na Městském úřadě Břeclav, odboru sociálních věcí a školství, 1. poschodí – dveře č. 135, 136 a 137, kde mohou kontaktovat kurátory pro dospělé, kteří spolupracují s řadou dalších institucí, spolků, center a organizací, jejichž snahou je sociální začlenění těchto lidí do společnosti.
 • Řešení situací je zahájeno oznámením klienta či jeho rodiny, z podnětu příslušného soudu, na základě hlášení Vězeňské služby České republiky nebo svodek Policie České republiky, z podnětu spolupracujících neziskových organizací, popřípadě i na základě anonymních písemných či telefonických podnětů o závažných, ohrožujících situacích.
 • Při návštěvě kurátora je nutné předložit občanský průkaz a v případě klientů propuštěných z výkonu trestu potvrzení Vězeňské služby České republiky o propuštění. V případě ztráty dokladů, pokud není klient sociálnímu pracovníkovi znám, bude totožnost ověřena jiným způsobem.

Mezi ohrožené osoby patří zejména:

 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby odsouzené v době jejich výkonu trestu a po propuštění
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s problémem závislosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím
 • Osoby v dluhových pastích a v exekučním řízení
 • Osoby v krizi – např. po požárech, povodních
 • Běženci, migranti, uprchlíci

Sociální kurátor se snaží o osobní či alespoň korespondenční kontakt s osobami ve výkonu trestu a dle jejich zadání je i v kontaktu s jejich rodinami.

Monitoruje se potenciál dalšího bydlení po propuštění, míra podpory rodiny, šance odsouzeného najít si práci, pobytové sociální služby a podobně. V případě, že je klient po propuštění zcela bez prostředků, je možnost ve většině případů využít jednorázové finanční podpory z agendy Úřadu práce ČR. Dle dohody s klientem může podpora kurátora pokračovat do určité míry i po propuštění a přestěhování se za prací mimo Břeclavsko nebo naopak, pokud je klient, žijící předtím mimo Břeclavsko, propuštěn z břeclavské věznice a chce začít svůj další život v Břeclavi.

Osoby s problémem závislosti (alkohol, psychotropní látky, gambling)

Kurátor motivuje tyto osoby k nástupu do odpovídající odvykací léčby a v případě klientova zájmu mu zprostředkovává komunikaci s těmito zařízeními a nástup. Předpokladem k lepším výsledkům je spolupráce blízkých osob a rodiny závislého.

Osoby s chronickým duševním onemocněním nebo v psychické krizi

V dotčené oblasti probíhá kontinuální spolupráce s odborníky z neziskového sektoru, kteří na Břeclavsku působí v rámci registrovaných programů ve smyslu zákona 108/2006 Sb.

Domácí násilí (zákon pod tímto pojmem vnímá krom fyzické agrese i psychické násilí, ponižování, ekonomické  či sexuální vydírání, trvale diskriminující a ponižující jednání)

V případech domácího násilí kurátoři i organizace poskytující sociální služby v této oblasti, motivují k pragmatickému chování a k využití institutu vykázání.

Osoby bez přístřeší

Vzhledem k situaci, že na Břeclavsku není k dispozici sociální služba noclehárny a kapacita v sousedních regionech je omezená, je každoročně v zimním období věnována zvýšená pozornost monitoringu osob bez přístřeší ve spolupráci s Městskou policií Břeclav, s místními i přespolními poskytovateli sociálních služeb, se zdravotnickými zařízeními a podobně. Dle souvislostí a možností jsou využívány především služby obou břeclavských azylových domů a nízkoprahového denního centra. Využívány jsou i pobytové sociální služby azylových domů na území jižní Moravy, popřípadě na území celé ČR, a to v případě volné kapacity a zájmu klienta.

Osoby v krizi (po požárech, povodních, po přepadení aj.)

Při specifických krizových situacích spolupracují kurátoři se sítí regionálních i celostátních institucí. Je respektována jedinečnost situací a jednotlivých případů.

Běženci, migranti, uprchlíci, cizinci bez dokladů

V dotčené oblasti probíhá spolupráce s Cizineckou policií při Policii České republiky. 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den