Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělských pozemcích

Klíčové informace

  • Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany ZPF a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. 
  • Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemku poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. 
  • Návrh na zahájení řízení podává žadatel, nebo osoba k tomu zmocněná, která doloží plnou moc vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru stavebního a životního prostředí.

Žádost musí obsahovat

  • Identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito. 
  • Souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity. 
  • Údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. 
  • Údaj o původu sedimentů. 
  • Informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím. 
  • Údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. 
  • Potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den