Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)

Klíčové informace

 • Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují podle působnosti jednotlivé odbory městského úřadu, za které odpovídá příslušný vedoucí odboru.
 • Informace se podávají do 15 dnů od doručení žádosti.
 • Neposkytují se však informace, které vznikají při přípravě rozhodnutí orgánů města. Jedná se o informace, které jsou obsažené v dosud neprojednaných materiálech – v návrzích usnesení, důvodových zprávách, přílohách materiálů, návrzích smluv apod. 
 • Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

O informace lze požádat:

 1. Ústně
  1. Vyřízení nejjednodušším způsobem, a to ústní odpovědí.
  2. Pokud žadatel nepovažuje ústní odpověď za dostačující, je vyzván k podání písemné žádosti.
  3. Písemná žádost
   • Se doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81 či vedoucímu odboru.
   • Poštou na adresu Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81.
   • Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací – elektronická podatelna e_podatelna@breclav.eu – datová schránka (fesbhyp).

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena.

Žádost musí obsahovat:

 1. U fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště a adresu pro doručování (liší-li se od adresy trvalého pobytu či bydliště)
 2. U právnické osoby: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování (liší-li se od adresy sídla, adresou doručovací se myslí též elektronická adresa)

Žádost musí být podána na formuláři a zveřejňování informací je zpoplatněno dle sazebníku.

-          ústní žádosti o informace, jejichž podání nepřesáhne dobu 10 minut se poskytují zdarma

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na příslušném odboru, který rozhodnutí vydal. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti města, je odvolacím orgánem rada města. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho příslušný odbor. 

 Přehled podaných žádostí a odpovědí na ně najdete ZDE.

Směrnice k provádění zákona o svobodném přístupu k informacím č. 1_2012Vzor žádosti o poskytnutí informace 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den