Mateřské školy

Klíčové informace

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
  • Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce potvrzením lékaře.
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termíny zápisů i kritéria k přijetí jsou zveřejňovány v jednotlivých mateřských školách a v dubnovém vydání měsíčníku Radnice.

K zápisu je nutné předložit

  • Vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
  • Vyjádření ošetřujícího lékaře
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte

Seznam mateřských škol v Břeclavi

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00 Dnes
Pá: neúřední den