Kurátor pro děti a mládež


Klíčové informace

  • Kurátoři pro děti a mládež poskytují pomoc dětem a mladistvým s opakovanými výchovnými problémy (poruchami chování). Jedná se o děti, které zanedbávají školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, či páchají trestnou činnost. 
  • Kurátor pracuje s nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, s mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se opakovaně dopouští přestupků.

 

  • Každé dítě, rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzv. OSPOD o pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu. 
  • Každý je oprávněn upozornit OSPOD na výchovné problémy dětí a mládeže. Pracovníci OSPOD přijímají oznámení také od státních orgánů, pověřených osob, škol, školských zařízení a poskytovatelů zdravotních služeb, popřípadě od dalších zařízení určených pro děti. 
  • V souladu s vyhodnocením potřeb dítěte kurátor zprostředkovává konzultace a delegování dětí do péče psychologa, psychiatra, pedagogicko-psychologické poradny, sociálně-aktivizační služby, případně dalších odborníků a služeb. Nabízené služby vždy vychází z cílů individuálního plánu ochrany dítěte a zohledňují možnosti a přání klienta. Účelem zprostředkování návazných služeb je především aktivní zapojení klienta do procesu řešení jeho situace, posílení sociálního začlenění a podpora rodiny. 
  • Pro efektivnější poskytování sociálně-právní ochrany je vhodné, aby klient po navázání kontaktu s danou službou, souhlasil s poskytováním informací o průběhu spolupráce koordinátorovi jeho případu.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 274
alena.vajbarova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 207
jana.vajbarova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 390
blanka.launerova@breclav_eu