Souhlas města ke stavebnímu řízení


Klíčové informace

  • Město Břeclav jako vlastník nemovitých věcí (pozemků) dává stavebníkům (investorům) souhlasy ke stavebnímu řízení, v případě, že předmětnou stavbou má být dotčen pozemek ve vlastnictví města, případně sousední pozemek. Jedná se např. o budování přípojek ke stavbám určeným k bydlení (přípojka elektrická, vodovodní, kanalizační, plynovodní, apod.).
  • K předmětnému souhlasu se vyjadřují dotčené odbory města Břeclav. Souhlas se uděluje bezúplatně.

Žádost o souhlas ke stavebnímu řízení

Žádost o souhlas ke stavebnímu řízení musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). 

Žádost musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení žadatele a investora, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
  • Plnou moc v případě zastupující osoby.
  • Označení dotčeného pozemku - parcelní číslo, katastrálního území, dotčená výměra.
  • Situaci stavby, průvodní a technickou zprávu projektové dokumentace.

Žádosti lze podat na adrese: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení majetkové, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 386
lenka.starnovska@breclav_eu