Co se skrývá pod pojmem OSPOD

OSPOD = orgán sociálně právní ochrany dětí

Klíčové informace

 • Zajišťuje a organizuje sociálně-právní ochranu dětem a rodinám s dětmi dle zvláštního právního předpisu.
 • Vykonává za město funkci opatrovníka a poručíka k zastupování nezletilých dětí při soudních řízeních, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, podává soudu návrhy na opatření na ochranu dětí, případně jejich zrušení.
 • Sleduje dodržování práv dítěte umístěného mimo rodinu v zařízení a v rámci sanace spolupracuje s rodinou.
 • Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, činí opatření k omezování těchto nepříznivých vlivů.
 • Napomáhá při řešení krizových situací v rodinách a při řešení výchovných problémů nezletilých dětí (např. i zprostředkováním poradenství).
 • Vyhledává děti týrané, zneužívané a zanedbávané.
 • Spolupracuje s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži ve městě, podporuje rozvoj volnočasových aktivit pro děti.
 • Provádí místní šetření, depistážní činnost, spolupracuje se školskýmia zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, Policii ČR, soudy a státními zastupitelstvími.
 • Provádí výkon činností v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.
 • Provádí opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte.
 • Provádí administrativní činnosti, poradenskou činnost a účastní se přestupkového řízení u mladistvých.
 • Postupuje v souladu se standardy kvality SPO.

Kompetence OSPOD

 • Jednat s rodinou a dítětem. OSPOD má právo jednat s dítětem samostatně bez dalších osob. Nejedná se o výslech, ale o pohovor s dítětem.
 • Provádět šetření v místě bydliště, ve škole a dalších zařízeních a to bez předchozí domluvy. Prakticky to znamená, že OSPOD má právo na vstup do domácnosti bez předchozího ohlášení.
 • Vyžádat si zprávy z dalších zdrojů – např. škola, lékař, atd.
 • Spolupracovat s dalšími institucemi a podávat návrhy k soudu.
 • Chránit práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu.
 • Chránit oprávněné zájmy dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • Vyhodnocovat potřeby dítěte a individuálně plánovat kroky vedoucí k obnovení narušených funkcí dítěte.
 • Zabezpečit náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně ve vlastní rodině.
 • Přijímat oznámení. Na OSPOD se může obrátit rodič i samotné nezletilé dítě nebo kdokoliv, kdo chce upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Oznámení lze podat osobně, emailem, telefonicky nebo anonymně.

Péče o dítěNáhradní rodinná péčeKurátor pro děti a mládežPro rodičePro dětiLetáky a standardy sociálně-právní ochrany dítěte